Ogłoszenie upadłości z mozliwością zawarcia układu nie stanowi przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom szczególnie chronionym

W uchwałach z dnia 10 marca 2010 r. (sygn. akt I PZP 1/10, I PZP 2/10) Sąd Najwyższy uznał, iż przepis art. 41[1] § 1 Kodeksu pracy, wyłączający ochronę pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, ma zastosowanie tylko w razie ogłoszenia upadłości obejmującej li...
Czytaj więcej