Kancelaria prawnik prawo upadłościowe Szczecin

Wśród polskich przedsiębiorców pokutuje przekonanie, że upadłość firmy to zaprzepaszczenie szans: dla upadłego na wyjście z kryzysu finansowego, dla wierzyciela na odzyskanie swoich pieniędzy. Tymczasem nowoczesne prawo upadłościowe i sanacyjne daje obu tym grupom potężne narzędzia, które umożliwiają osiągnięcie swych celów.

Przepisy prawa upadłościowego przewidują daleko skuteczniejszą ochronę wierzycieli przed wyzbywaniem się majątku przez dłużnika. Pozwalają na ubezskutecznienie umów, na podstawie których dłużnik wyzbył się swego majątku za bezcen lub do rodziny, czy powiązanych spółek. Dla uczciwego przedsiębiorcy, który z przyczyn niezawinionych przez siebie popadł w niewypłacalność prawo przewiduje możliwość zrestrukturyzowania jego zobowiązań, zachowania przedsiębiorstwa w toku (ongoing concern) i stopniowego wyjścia z kryzysu.

Od 1 stycznia 2016 r. do polskiego systemu prawnego wprowadzono postępowanie sanacyjne, oparte na rozwiązaniach francuskich, przewidujące ochronę dla przedsiębiorcy, którego kondycja finansowa zaczęła się chwiać i który potrzebuje bezpiecznych warunków do restrukturyzacji. Całokształt czynności faktycznych i prawnych składających się na restrukturyzację dokonywana jest przy asyście doradcy restrukturyzacyjnego i sądu.

Pomoc radców prawnych

Doradzamy zarówno przedsiębiorcom potrzebującym porad prawnych w związku z trudnościami finansowymi jak i wierzycielami dochodzącym swych praw w postępowaniach upadłościowych. Nasi adwokaci wspomogą procesy restrukturyzacyjne we wszystkich ich aspektach, od spraw pracowniczych (w tym zwolnień grupowych) do renegocjacji niekorzystnych umów i redukcji zobowiązań.

Nasza kancelaria radcowska ma doświadczenie w pozytywnym kształtowaniu relacji z osobami pełniącymi funkcje syndyków, zarządców przymusowych czy doradców restrukturyzacyjnych. Przy uwzględnieniu interesów zainteresowanych stron doprowadzamy do korzystnych kompromisów.

W powyższym zakresie świadczona przez nas pomoc prawna polega m.in. na:

  1. przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości,
  2. reprezentowaniu przedstawicieli upadłych w postępowaniach upadłościowych,
  3. reprezentowaniu wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, w tym zgłaszanie wierzytelności, uczestnictwo w radach wierzycieli,
  4. doradztwie przy przygotowywaniu propozycji układowych i planów sanacyjnych.