Kilka słów o skutecznej windykacji w firmie

Mądry Polak przed szkodą

Wbrew pozorom skuteczne odzyskiwanie wierzytelności nie zaczyna się po upływie terminu zapadalności kwoty wynikającej z faktury. Sprzedaż towarów lub usług z odroczoną płatnością lub udzielenie określonego kredytu kupieckiego powinna poprzedzać weryfikacja kontrahenta i jego wiarygodności płatniczej. Warto ocenić, na jakie ryzyko możemy sobie pozwolić, aby przez utratę płynności finansowej samemu nie trafić na listę dłużników.

Monitoring płatności

Wielu przedsiębiorców nie prowadzi stałego monitoringu swoich wierzytelności i podejmują działania dopiero wówczas, gdy na skuteczną i szybką windykację jest za późno. Wiele miesięcy po terminie wymagalności faktury dłużnik najczęściej rozdysponował przychód na inne cele i zaciągnął inne zobowiązania, na które przeznacza (lub nie) osiągane przychody. W takich przypadkach wierzyciele sami często tracą płynność finansową i podlegają windykacji. Nie jest żadną tajemnicą, że im szybciej uświadomimy sobie trudności w ściąganiu należności od poszczególnych kontrahentów, tym łatwiej będzie nam zarządzać procesem windykacji. Już sama świadomość tego, który kontrahent i ile zalega pozwala podjąć działania. Należy więc regularnie sprawdzać stan nieuregulowanych należności i jak najszybciej typować kontrahentów, którzy mają trudności w terminowym regulowaniu swoich zobowiązań.

Niezwłoczne monitowanie 

Już nieznaczne przekroczenie terminu płatności upoważnia do zwrócenia uwagi kontrahentowi, który opóźnia się ze swoim świadczeniem. Taki monit można powtórzyć, jeżeli jednak po drugim, trzecim wezwaniu, dłużnik nie reaguje, należy skierować sprawę do profesjonalnej windykacji.

Procedura windykacji

Z naszych doświadczeń wynika, że doskonale sprawdzają się procedury zarządzania windykacją. Należy z góry ustalić, w jakich terminach i jakie czynności podejmowane będą w stosunku do niesolidnych kontrahentów. Po upływie określonej ilości dni od upływu terminu zapłaty faktury, do kontrahenta powinien zostać wysłany monit. Można określić, ile razy i w jakich odstępach czasu kierowane są kolejne wezwania do zapłaty, a także etap, na którym od dłużnika domagać się będziemy dodatkowej rekompensaty za odzyskiwanie należności.

W dalszej kolejności sprawa powinna zostać skierowana do kancelarii prawnej. W świadomości dłużnika przeważnie kreuje to perspektywę powstania dodatkowych, znaczących kosztów, które będzie musiał wierzycielowi zwrócić.

Współpraca z kancelarią prawną 

Jeżeli dotychczasowe starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawnej. Im szybciej sprawa niesolidnego kontrahenta zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, tym większe szanse na odzyskanie należności. Warto zauważyć, że koszty postępowania sądowego, w tym wynagrodzenie zawodowego pełnomocnika, „doliczane” jest do długu i podlega zwrotowi przez pozwanego.

Stała współpraca z kancelarią prawną w dłuższej perspektywie przynosi znaczące korzyści. W realiach wolnego rynku warunki takiej współpracy mogą być kształtowane elastycznie i obejmować osobne rozliczenie za każdą sprawę, stały miesięczny ryczałt lub połączenie abonamentu z częściowym rozliczeniem za zleconą sprawę. Możliwe jest również częściowe uzależnienie wynagrodzenia kancelarii od skutecznego ściągnięcia należności (procentowa premia za sukces). Co ciekawe, nawet kosztami premii za sukces można obciążyć dłużnika.

Podsumowując należy podkreślić, że na skuteczność podejmowanych działań windykacyjnych składa się przede wszystkim dobrze przemyślana procedura i konsekwencja w jej stosowaniu. Kolejno podejmowane kroki budują naszą świadomość aktualnej sytuacji finansowej i jednocześnie kreują oczekiwane zachowania po stronie naszych kontrahentów, jednocześnie zwiększając szansę skutecznej windykacji.

* * *

W przypadku zainteresowania współpracą z kancelarią prawną w Szczecinie w zakresie odzyskiwania należności prosimy o kontakt na numery telefonicznie  Kancelarii w zakładce Kontakt lub pod adres poczty elektronicznej: mp@puchala-partnerzy.pl.

 

 

windykacja Szczecin; radca prawny Szczecin; kancelaria Szczecin