Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Maciej Puchała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Puchała & Partnerzy Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 31/7, 70-473 Szczecin jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych, nr. tel. 91 434 52 52, email: mp@puchala-partnerzy.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:

 1. w celu świadczenia pomocy prawnej, w celach archiwizacyjnych na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy lub umów o świadczenie pomocy prawnej, którą lub które zawrzemy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu reprezentowania przed sądami i urzędami, ponieważ może to być niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawartych umów o świadczenie pomocy prawnej będą przetwarzane przez okres, w którym zobowiązani będziemy do archiwizacji tych danych (10 lat + 180 dni) lub w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3 + 1 lat od końca roku, w którym wygasła, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 180 dni od obustronnego ustalenia że umowa nie zostanie zawarta Pana/Pani dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte.

V. Odbiorcy danych

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione: sądom i urzędom w zakresie udzielonego umocowania.
 2. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe i informatyczne,
 3. Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państw Trzecich spoza Unii Europejskiej chyba, że będzie tego wymagał transgraniczny charakter świadczonej pomocy prawnej. W takim przypadku zostanie Pan/Pani niezwłocznie o tym poinformowany(a).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane wskazane w niniejszym formularzu.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.