Upadłość transgraniczna. Wtórne postępowanie upadłościowe można wszcząć także wówczas, gdy postępowanie główne wszczęte w innym państwie członkowskim realizuje cel ochronny.

Bardzo istotny z punktu widzenia skutecznej restrukturyzacji w drodze transgranicznego postępowania upadłościowego jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie C‑116/11. Wyrok zapadł na kanwie następujących okoliczności. Spółka Chris...
Czytaj więcej

Postępowanie upadłościowe jako sposób na maksymalizację szans uczestników „piramidy finansowej” na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy

Wydarzenia ostatnich dni pokazują, że mimo zaawansowania polskiej gospodarki i okrzepnięcia kapitalizmu, obywatel wciąż są podatni na różnego rodzaju manipulacje i oszustwa ze strony nieuczciwych firm. Przykładów nie trzeba szukać daleko. 5 września 2012 r. Prokuratura Okręgowa w Gdańs...
Czytaj więcej

Ogłoszenie upadłości z mozliwością zawarcia układu nie stanowi przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom szczególnie chronionym

W uchwałach z dnia 10 marca 2010 r. (sygn. akt I PZP 1/10, I PZP 2/10) Sąd Najwyższy uznał, iż przepis art. 41[1] § 1 Kodeksu pracy, wyłączający ochronę pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, ma zastosowanie tylko w razie ogłoszenia upadłości obejmującej li...
Czytaj więcej